Adatkezelési tájékoztató – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) való megfelelés érdekében

Az Angyalinfó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. /a későbbiekben: cég/ (2030 Érd, Murányi u.3 ; telephely: 2040 Budaörs Budapesti út 14.; cégjegyzékszám: 13-09-152527; adószám: 23725960-2-13) az átláthatóság elvének érvényesülése érdekében közérthető módon kívánja Ügyfeleit tájékoztatni a cég adatkezeléséről és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) való megfelelőségéről.
A cég ugyanakkor a jogi teljes körűség érdekében honlapján, az Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumot a cég az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), továbbá a GDPR alapján, figyelembe véve a Ptk. idevágó rendelkezéseit is, az alábbi tájékoztatást nyújtja a természetes személy érintettek (Szerződők, Kedvezményezettek, egyéb Ügyfelek, a továbbiakban együttesen említve, mint:
Érintett”) részére.
Az Érintettek a következőkben felsorolt adatokat adjak meg a cégnek, mint személyes adatokat: -név; telefonszám és e-mail cím; esetlegesen a címüket és egyes kezelések használata előtt a kezeléshez szükséges beleegyező nyilatkozatban kért egyéb információkat.
Az adatokat a cég az Érintettek telefonos, e-mailes eléréséhez, hírlevelek küldéséhez illetve a cég szolgáltatásainak igénybevételéhez használja. Az Érintettek adatait a cég addig őrzi, amíg az Érintett annak törlését nem kezdeményezi.

1. Adatkezelő, -képviselője és az Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:
Adatkezelő: Angyalinfó Kft.
• Az Adatkezelő képviselőjének, továbbá az adatvédelmi tisztviselőnek neve és elérhetősége a cég honlapján található. A cég honlapja: www.testfogyasztasok.com
.Az adatkezelő neve, elérhetősége: Halácsiné Németh Irén Tünde; 06-30-2005098
Az adatokhoz a cégben tevékenyen résztvevők, alkalmazottak, az adatkezelő férhet hozzá.

2. Adattovábbítás címzettjei:
Adatfeldolgozók: A cég részéről adatfeldolgozóként a cég tevékenységét segítő cégek, személyek,  adatfeldolgozók járhatnak el, akik az adatokat megismerhetik.
– a honlap és elektronikus rendszerek készítői fenntartói, informatikai (rendszerkarbantartó, üzemeltető) szolgáltatók
- könyvelői szolgáltatók

3. Az adatkezelők az általuk az érintettekről megismert adatokat kötelesek titokként kezelni és azt időkorlát nélkül megőrizni, mely adatokat másik félnek továbbadniuk tilos.

4. Az Ön mint Érintett jogai
Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem által biztosított Érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.

4.1. Az Érintett hozzáférési joga

Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

4.2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a cég indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

4.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:
• A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
• Ön visszavonja a korábban megadott bizonyos adatok kezelését, tárolását
• Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen;
• Ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• Aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

• Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával,
indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását. A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint Érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját. • A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról az Alkusz előzetesen tájékoztatja majd.

4.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön bármikor kérheti a céget, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésére. Ön továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a cég.

4.6. A hozzájárulás visszavonásához való jog

• Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a
hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

4.7. Jogorvoslati jog

• Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/; Cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400;
Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• A jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat a cég ellen. A per az Ön választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

5. A cég elérhetősége adatkezelési ügyekben

A fenti jogait az alakszobraszat@gmail.com email címre vagy az Angyalinfó Kft. 2030 Érd Murányi u. 3. postai levelezési címre küldött levelében gyakorolhatja.

6. A jelen tájékoztató egyoldalú módosításának lehetősége

A cég jogosult a fenti „Adatkezelés, Adatvédelem” című pontban szabályozott rendelkezéseket egyoldalúan módosítani. A módosításról a cég az Érintettet legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző munkanapon, a cég telephelyén kifüggesztett módosított dokumentumok útján értesíti és a módosított rendelkezéseket a honlapján is közzéteszi.
A személyes adatok kezelésére adott hozzájárulást az Érintett bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatkezelési szabályzat